На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

”ВМВ-МЕТАЛ”ЕООД,ЕИК 200369889

гр.Ихтиман,ул.“Индустриален път” №3Б-4Б,

представлявано от Емил Симеонов Шаранков

Пълен пощенски адрес: гр.Ихтиман, ул. “Индустриален път”, №3Б-4Б

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0879/ 01-45-62, info@tchugunoleene.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Емил Симеонов Шаранков

Лице за контакти: Цанка Кючукова, моб. тел. 0879/ 01-45-62, e-mail: kjuchukova@abv.bg

СЪОБЩАВА

на засегнатото население с. Веринско, община Ихтиман, че има инвестиционно предложение за изграждане на: “Тръбен кладенец” за питейно-битово водоснабдяване в ПИ №000427, землище с. Веринско, община Ихтиман-ново строителство

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Информацията по инвестиционното предложение съгласно Приложение №2 се намира на разположение всеки ден от 8,30 до 17 часа във „ВМВ-Метал”-ЕООД при лицето за контакт посочено в настоящата обява.